Algemene voorwaarden

Herroepingsrecht

De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst.

De consument beschikt niet over het recht om van de aankoop af te zien:

1. betreffende de levering van diensten waarvan de uitvoering met instemming van de consument begonnen is vóór het einde van de in § 1 bedoelde herroepingstermijn;

2. betreffende de levering van goederen die volgens de specificaties van de consument zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen;

3. betreffende de levering van audio- en video-opnamen en computer-programmatuur waarvan de verzegeling door de consument is verbroken;

4. betreffende de levering van dagbladen, tijdschriften en magazines.

1. Definities

1.1. Verkoper: Wara Shop nv

1.2. Consument: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die aankopen verricht op de website;

1.3. Producten: het onderwerp van een of meerdere overeenkomst;

1.4. Website: de volgende website die door Wara Shop nv beheerd wordt: www.wara.be;

1.5. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, ten en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

1.6. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat Consument en Verkoper gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

1.7. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

1.8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

1.9. Dag: kalenderdag;

1.10. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de Consument of Verkoper in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadplegingen ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

2. Identiteit van de Verkoper

Wara-Shop nv
Stalenstraat 86
3600 Genk

BTW-nummer: BE 0407 626 959

Tel. +32 89 38 18 66
Fax. +32 89 84 83 98

E-mail: info@wara.be

3. Toepassingsgebied

3.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van de Verkoper of op elke overeenkomst op afstand tot stand gekomen tussen de Verkoper en de Consument, behalve in geval van een uitdrukkelijk schriftelijke andersluidende overeenkomst tussen partijen.

3.2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden aan de Consument, voor zover mogelijk, ter beschikking gesteld. In elk geval zijn de Algemene Voorwaarden steeds ter beschikking voor inzage bij de Verkoper en kan de Consument ten allen tijde op eenvoudig verzoek de Algemene Voorwaarden kosteloos toegezonden krijgen.

3.3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, wordt de tekst van de Algemene Voorwaarden elektronisch aan de Consument ter beschikking gesteld, op zodanige wijze dat deze door de Consument op eenvoudige manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

3.4. Voor zover er tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, kan de Consument zich in geval van tegenstrijdige Algemene Voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

2. Het aanbod

2.1. Het aanbod en de prijzen zijn geldig zolang ze worden vermeld op de Website, tenzij in de specifieke productomschrijving anders wordt vermeld. De Verkoper behoudt zich het recht voor de eigenschappen van haar aanbod en de prijzen op elk ogenblik te wijzigen. Kennelijke vergissingen of fouten te wijten aan technische of menselijke tekortkomingen, binden de Verkoper niet.

2.2. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder (bijkomende) voorwaarden geschiedt, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld.

2.3. Het aanbod bevat een zo volledig en nauwkeurig mogelijke omschrijving van het aangeboden product of dienst. De beschrijving en eventuele afbeelding is voldoende gedetailleerd om de Consument de mogelijkheid te geven een goede beoordeling van het aanbod te maken.

2.4. Elk aanbod bevat zodanige informatie dat het voor de Consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

3. De overeenkomst

3.1. De overeenkomst komt tot stand op het ogenblik van aanvaarding van het aanbod door de Consument en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden, met uitzondering van hetgeen bepaald wordt in artikel 3.3.

3.2. De Verkoper bevestigt de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Het ontbreken van een gewone handtekening doet géén afbreuk aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding ervan.

3.3. De Verkoper behoudt zich het recht voor om bijkomende informatie op te vragen dan wel na te gaan of de Consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, opdat de overeenkomst op een verantwoorde wijze kan worden aangegaan, dit binnen de grenzen van de wet. De Verkoper behoudt zich dan ook het recht voor de bestelling of aanvaarding van het aanbod op gemotiveerde wijze te weigeren, dan wel de uitvoering ervan te verbinden aan bijzondere voorwaarden.

4. De prijs

4.1. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn uitgedrukt in EURO en zijn, tenzij anders aangegeven, inclusief BTW, recupel, BEBAT en Reprobel. De verzendings- of leveringskosten zijn niet inbegrepen.

4.2. De Verkoper behoudt zich het recht voor de prijs van een aanbod op elk moment te wijzigen. De prijs die van toepassing is op het ogenblik van de aanvaarding en betaling van het aanbod, geldt.

4.3. Indien het aanbod geldt voor een welbepaalde termijn, worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.

In afwijking hiervan, kan de Verkoper producten en/of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen in de financiële markt en waar de Verkoper geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen slechts richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

4.4. Promoties en speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.

5. Betaling

5.1. Alle betalingsmogelijkheden worden vermeld op de Website.

5.2. Behoudens andersluidende overeenkomst, dient de Consument de bestelde producten en/of diensten te betalen op het ogenblik van bestelling van deze producten en/of diensten.

5.3. De Consument is verplicht onjuistheden in de verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld te melden aan de Verkoper.

5.4. In geval van elektronische betaling treft de Verkoper passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van deze betaling, zodat financiële gegevens van de Consument in alle veiligheid verwerkt worden.

Indien de betaling wordt uitgevoerd door middel van een kredietkaart, zijn de voorwaarden van de kaartuitgever van toepassing. De Verkoper is geen partij in de relatie tussen de Consument en de kaartuitgever.

5.5. In geval van wanbetaling van de Consument heeft de Verkoper het recht om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden alsook redelijke kosten in rekening te brengen, zoals die vooraf aan de Consument kenbaar worden gemaakt, behoudens wettelijke beperkingen.

6. Herroepingsrecht

6.1. Het herroepingsrecht, zoals in de aanhef van deze Algemene Voorwaarden omschreven, is enkel van toepassing op consumenten in de zin van de Wet van 6 april 2010 betreffende de handelspraktijken, voorlichting en bescherming van de consument.

6.2. De consument beschikt over de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen na ontvangst van het product door of namens de consument. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om het product te beoordelen.

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, zal hij het product met alle geleverde toebehoren, bijgevoegde documentatie, garantiebewijzen en – voor zover als mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de Verkoper terugzenden, conform de door de Verkoper verstrekte redelijke en duidelijke instructies. De kosten van terugzending zijn ten laste van de consument.

6.3. De Verkoper zal het door de consument betaalde bedrag zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen de 30 dagen na terugzending of uitoefening van het herroepingsrecht, terugbetalen.

7. Levering en uitvoering

7.1. De Verkoper zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en uitvoeren van bestellingen alsook bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

7.2. Bestellingen worden uiterlijk binnen 30 dagen uitgevoerd, tenzij een langere leveringstermijn in het aanbod wordt vermeld of wordt afgesproken tussen Consument en Verkoper.

Indien de levering vertraging oploopt of indien de bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, wordt de Consument hiervan in kennis gesteld uiterlijk binnen 30 dagen na bestelling. In dat geval heeft de Consument het recht de overeenkomst te ontbinden zonder kosten. De Verkoper zal dan het bedrag dat de Consument reeds betaald heeft, zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 30 dagen nadat de Consument te kennen heeft gegeven de overeenkomst te ontbinden, terugbetalen.

In elk geval kan de Verkoper niet aansprakelijk worden gesteld indien een of meer producten of diensten van een bestelling niet beschikbaar zijn, noch voor de schade die daar zou uit kunnen voorvloeien.

7.3. De Consument heeft de keuze uit verschillende leveringsmogelijkheden:

a) Reservatie van product

In geval van reservatie van het product, kan dit worden afgehaald in de winkel van de Verkoper. De Consument zal een bevestiging van de reservatie ontvangen. Deze bevestiging dient de Consument voor te leggen bij afhaling in de winkel. De Verkoper kan de voorlegging van een bewijs van identiteit vragen.

De Consument wordt telefonisch of via e-mail op de hoogte gebracht van zodra het product beschikbaar is in de winkel.

Het product blijft gedurende 3 dagen gereserveerd voor de Consument. In geval deze termijn verstrijkt zonder dat de Consument het product komt afhalen, kan de Verkoper de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden beschouwen.

b) Levering aan huis

Indien gewenst, wordt het product of de producten aan huis geleverd. De leveringskost wordt aangegeven in het aanbod en is afhankelijk van de grootte van het product of het aantal producten.

De Consument wordt vooraf verwittigd van de datum van levering alsook het tijdstip waartussen de levering zal plaatsvinden.

c) Levering en installatie aan huis

Mits bijkomende betaling, aangegeven in het aanbod of op de Website van de Verkoper, biedt de Verkoper een uitgebreide service aan:

  • Leveren, plaatsen en installeren van het product;
  • Opbouw van meubels en muurbevestigingen;
  • Installeren van inbouwtoestellen of homecinema;
  • Pc en randapparatuur installeren;
  • Pc op internet installeren;
  • … andere.

In geval een voldoende grote lift of geschikte trap ontbreekt en in geval van levering vanaf 2de verdieping, is er een ladderlift vereist. Deze ladderlift dient door de Consument ter beschikking te worden gesteld.

Het standaardtarief voor levering, met inbegrip van de reistijd, en plaatsing aan huis bedraagt 60 EUR / uur.

7.4. De bestelling wordt geleverd op het adres zoals door de Consument wordt opgegeven tijdens het bestelproces en volgens de voorwaarden die aldaar beschreven worden. Bestellingen kunnen alleen geleverd worden in België, behoudens andersluidende overeenkomst.

7.5. In geval van afwezigheid of niet gegronde weigering bij levering, zoals overeengekomen met de Verkoper, zullen de onkosten veroorzaakt door een supplementaire verplaatsing worden doorgerekend aan de Consument.

7.6. Indien de levering of plaatsing wordt uitgevoerd door een derde kan de Verkoper niet aansprakelijk worden gesteld noch in vrijwaring worden geroepen door de Consument of door deze derde.

8. Conformiteit en garantie

8.1. De producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

8.2. Alle producten bestemd voor privaat gebruik genieten de wettelijk voorziene garantie. De door de Verkoper, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de Consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de Verkoper kan doen gelden op grond van de wet of de overeenkomst op afstand.

8.3. Voor producten die gebruikt worden voor professionele doeleinden gelden de beperkte garantievoorwaarden van de Verkoper, fabrikant of importeur. De garantie vervalt:

Bij schade ten gevolge van foutief gebruik of nalatigheid;

Bij schade ingevolge transport;

Bij onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik;

Bij (over)verhitting door verwarmingsbronnen of het blootstellen van het product aan vochtigheid, extreme warmte/koude/droogte, … enzovoort;

Indien herstellingen of handelingen zijn verricht aan het product door onbevoegde personen;

Indien het product is gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor het is geleverd of bestemd is;

Bij schade door bijvoorbeeld brand, blikseminslag, natuurramp, … enzovoort;

Bij normale slijtage.

8.4. De garantie geldt enkel in geval het product voor herstelling wordt aangeboden bij de Verkoper. In geval van herstelling door een derde, vervalt de garantie.

8.5. In geval de Consument zich beroept op de garantie, dient zowel de originele factuur als het product zelf aan de Verkoper te worden bezorgd, met duidelijk vermelding van de klacht.

9. Klachten

9.1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst of gebreken in het product of de dienst dienen binnen een korte termijn vanaf het ontdekken of het redelijkerwijze kunnen ontdekken ervan, zoals voorzien in artikel 1648 van het Burgerlijk Wetboek, te worden gemeld aan de Verkoper.

De klachten dienen volledig en duidelijk omschreven te worden.

9.2. De Verkoper zal, behoudens andersluidend bericht, binnen een termijn van 14 dagen zijn standpunt kenbaar maken.

10. Privacy

a) Verzamelen en registreren van persoonlijke gegevens

De Verkoper respecteert ten allen tijde de privacy van de Consument. Evenwel dient de Consument bepaalde persoonlijke gegevens mee te delen om een bestelling te kunnen plaatsen.

Door registratie op de Website zijn de persoonlijke gegevens van de Consument automatisch toegankelijk voor de Verkoper en kunnen ze gedeeld worden met derden. Er worden echter geen gegevens gedeeld met derden die de persoonlijke levenssfeer van de Consument aantasten.

De persoonlijke gegevens, zoals naam, voornaam, adres, geboortedatum, … enzovoort) worden opgenomen en verwerkt door de Verkoper. De verwerking van deze gegevens door de Verkoper is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst of voor de aanwending ervan met het oog op directe marketing. Dit gebeurt steeds in overeenstemming met de Wet ter bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer van 8 december 1992, de Wet op de e-handel en het K.B. van 4 april 2003 inzake persoonlijke gegevens of enige andere wettelijke bepaling hieromtrent.

b) Gebruik van gegevens voor interne doeleinden

De gegevens kunnen worden aangewend om de Consument op de hoogte te houden van onder meer aanbiedingen. De Consument, die dat wenst, kan zich hiertegen op elk ogenblik verzetten door zich uit te schrijven voor toekomstige elektronische communicatie.

De Verkoper bewaart de gegevens van de Consument niet langer dan wettelijk is toegelaten en in ieder geval niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden die hier vermeld worden.

c) Doorgeven van gegevens aan derden

De Verkoper is nooit aansprakelijk voor het gebruik dat derden maken van de gegevens van de Consument.

d) Inzage en correctie van gegevens

De Consument heeft steeds het recht informatie in te winnen over welke persoonlijke gegevens worden bijgehouden door de Verkoper alsook heeft hij het recht die persoonlijke gegevens te corrigeren of te schrappen.

Indien de Consument zich op dit recht wenst te beroepen, dient hij de Verkoper hiervan op schriftelijke wijze in kennis te stellen.

e) Opmerking

De privacyverklaring kan op elk ogenblik worden aangepast aan de hand van de gewijzigde privacywetgeving die voortdurend evolueert. De wijzigingen zijn van toepassing van zodra ze op de Website van de Verkoper worden gepubliceerd.

11. Geschillen

Op alle aanbiedingen van de Verkoper is het Belgische recht van toepassing. De toepassing van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

Eventuele geschillen behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het Arrondissement Tongeren.

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×